Newyddion

EIRA 2.3.2018
eira


eira


eira


eira

(02-03-2018) mwy...
Eira 27.2.18
eira


eira


eira

(27-02-2018) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn 21.2.18 Wil Aaron: Poeri i Lygad yr Eliffant
wil


wil1
(23-02-2018) mwy...

Cysgodfan wedi mynd!

shelter

(01-02-2018) mwy...
HEOL NEWYDD

HEOL NEWYDD


ffordd

(31-01-2018) mwy...
Palmant Newydd i Benrhyn-coch
shelter


shelter

(30-01-2018) mwy...
Glaw trwm!

21.01.2018


llifogydd

(29-01-2018) mwy...
Nadolig Llawen
coed

(27-12-2017) mwy...
Newyddion i gyd

EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 2018steddfodHEOL NEWYDD


ffordd


==

PALMANT NEWYDD


-
shelter


shelter1


==

HEOL AR GAU: C10110


argau1, 8, 29 (?) Ionawr 31 Mawrth 2018


Y Diweddaraf: 29.1.18 - 13.4.18


Er i'r rhybuddion cynharaf awgrymu y byddai y ffordd C10110 rhwng croesffordd y A4159 ac adeiladau IGER ac Undeb Amaethwyr Cymru ar gau o Ionawr 1af deallir erbyn hyn mai y dyddiadau yw o ddydd Llun 29 Ionawr hyd dydd Gwener 13 Ebrill. Bydd modd i draffig deithio ar yr U1064, sef y ffordd ddefnyddir i deithio fel arfer am Bow Street, tra bydd gwaith yn digwydd ar yr C10110.

heol--

CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com

20-11-2017
CYMORTH ARIANNOL

Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol. Mi fydd y ceisiadau yn cael ei ystyried yng nghyfarfod i'w gynnal nos Fawrth 16eg o Ionawr 2018. Gofynnwyd i bawb gynnwys y cyfrifon ariannol diweddaraf

Meinir Jenkins
Clerk/clerc

AELODAU'R CYNGOR Tachwedd 2017:

Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Kevin Jenkins, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

==

Bws ar Sgwâr Penrhyn-coch yn yr 1980au


mid wales


Gyrrwr y bws yw David Edwards. Hefyd yn y llun mae Florence Edwards. Pwy yw'r lleill?

Diolch i Keith Newton, Somerset trwy law Tony Moyes, am y llun


EGLWYS SALEM COEDGRUFFYDD

Mae ymddiriedolwyr Eglwys Salem Coedgruffydd wedi penderfynu cau mynwent y capel. Mae'r ymddiriedolwyr yn gofyn i deuluoedd y rhai sydd wedi eu claddu yn y fynwent anfon eu manylion cyswllt atynt trwy law 10 Cae Mawr, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EJ (neu salem.coedgruffydd@gmail.com).

LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 


Dyddiadur

22/04/2018 (10.00): Horeb
Bedydd ym Methel, Aberystwyth mwy...

22/04/2018 (10.30): Horeb Clwb Sul
Neuadd yr Eglwys mwy...

22/04/2018 (11.00): Eglwys S Ioan
Boreol Weddi mwy...

25/04/2018 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

27/04/2018: EISTEDDFOD Penrhyn-coch

steddfod

mwy...

28/04/2018: EISTEDDFOD Penrhyn-coch

steddfod


Beirniad Cerdd: Nia Roberts, Y Bala mwy...

29/04/2018 (2.00): Horeb
Y Parchg Andrew Lenny ym Methel, Aberystwyth mwy...

06/05/2018 (2.30): Horeb
Cymundeb: Y Parchg Judith Morris mwy...

08/05/2018 (4.00+): Eglwys S Ioan
Llan Llanast: croeso i bob teulu mwy...

09/05/2018 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

10/05/2018 (7.30): Darlith
Mererid Hopwood. Trefnir gan Bwyllgor y Tair Ofalaeth. mwy...

13/05/2018 (10.00 a 5.30): Horeb
Cymanfa Ganu Morfa, Aberystwyth mwy...

20/05/2018 (2.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas mwy...

20/05/2018 (10.30): Horeb Clwb Sul
Clwb Sul mwy...

23/05/2018 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

27/05/2018 (10.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas mwy...

13/06/2018 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

16/06/2018: Cymdeithas y Penrhyn
Taith o amgylch Penhyn Llŷn dan ofal Myrddin ap Dafydd mwy...

Digwyddiadur llawn