Newyddion

Codi arian
sorella

(20-07-2016) mwy...
Y Tincer Mai 2016 Mai 2016 (23-06-2016) mwy...
Cymorth Cristnogol Cymorth Cristnogol: Casgliad 2016 = £1175.34. (22-06-2016) mwy...
Cyngor Cymuned Trefeurig Cadeirydd Newydd 2016-17 Eirian Reynolds
Eirian

(16-06-2016) mwy...
Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch Mercher 25 Mai Taith clybiau pêl-droed i ddathlu cyffro'r Ewros gyda'r cefnogwyr (27-05-2016) mwy...
Newyddion i gyd
LLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912

Osian RobertsEISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 22-23 EBRILL 2016
LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


GWOBR = £6495. Tynnir y Loto bob bythefnos (Dyddiad nesaf 4 Medi). Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


CYMDEITHAS Y PENRHYN AR DAITH 25.6.2016 - Y Faelor Gymraeg a'r Faelor Saesneg
Melin wynt Llety Ifan Hen wedi mynd lan


llety


lety


yr olgyfa o'r garej


A oes unrhyw gricedwr 16 oed a throsodd a hoffai ymuno â'r criw da o fois lleol sy'n chwarae i Benrhyn-coch yn y Gynghrair Ganol Wythnos leol - y tim sy wedi ennill y Gynghrair 21 o weithiau yn y 25 mlynedd diwethaf? Cysylltwch â Kevin Jenkins 07896 704909


YSGOL TREFEURIG c. 1955/56


YSGOL TREFEURIG 1955/56?


Rhes gefn: Islwyn Hughes, Trawsnant; Mrs Carona Roberts, athrawes; Mavis Jones, Bwlchydderwen; Pat Williams, Y Darren; Eirian Griffiths, Lluest Fach; Delyth Jones, Bronhaulwen; Mair Morgan, Llety Caws; Eirlys Jones, Bwlchydderwen; Kathleen Furlong, Llwyn Prysg; Miss Evans, Llawr y Glyn; Gillian Davies, Maesmeurig; Eifion Lewis, Cwmerfyn Farm; Terry Prescott, Penbont; ?; Miss Leah Morgan, Penbont


Rhes flaen:David Prescott, Penbont; Margaret Jones, Bwlchydderwen; Catherine Sorrenson, Pant-y-Ffynnon; ?; Edward Furlong, Llwyn Prysg; Betty Prescott, Penbont; Dai Mason, Cwmisaf; Alun Hughes, Trawsnant; Aldwyth Hughes, Y Gelli; Elwyn Jones, Cemlyn; Merfyn Hughes, Trawsnant


Diolch i Dai Mason am y llun; ac i Delyth Ralphs am yr enwau


Neges oddi wrth Glwb Pêl-droed Penrhyn-cochRhwng marcio'r cae bnawn Gwener a bore Sadwrn cafwyd dim llai na 9 darn o faw ci - nid yn unig o gwmpas y cae ond 3 darn ar y cae!


Cadwch oddi ar y cae pêl-droed a chliriwch faw eich ci
Eglwys S. Ioan, Penrhyn-coch


beiblBois y Pentre


bois


Rhes gefn - Ceinion Jones, Gwynfor Thomas, Dai Evans, Cefnllwyd, Alwyn Davies, Llwyngronw

Rhes ganol - Henry Davies, John Griffiths, Ffosygrafel, Richie Jenkins, Cwmbwa, Llew Evans, Ken Williams, Brondderw, Brian Evans, Bwthyn

Rhes flaen - Henry Thomas, Brian Davies, Griff Griffiths, Ffosygrafel, Nigel Davies, Eric Thomas, Dai James, y gyrrwr bws

DIOLCH i Brian Davies am anfon y llun

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig
TWITTER - @Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

26/08/2016 (7.00): Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch
Ymweliad Osian Roberts. Ocsiwn er budd Eglwys S Ioan.

os

mwy...

28/08/2016 (10,00 a 6.00): Horeb
Y Parchg John Treharne mwy...

28/08/2016 (2.00): Madog
Beti Griffiths mwy...

28/08/2016 (10.45): Eglwys S Ioan
Boreol Weddi mwy...

30/08/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

02/09/2016: Y Tincer
Dyddiad Cau mwy...

03/09/2016 (2.00-4.00): Dathlu pen blwydd
Bydd Mr John Ifor Jones yn 90 oed Dydd Mawrth 30/8. Mae croeso i'w ffrindiau alw heibio i de yn y Neuadd Dydd Sadwrn 3/9. mwy...

03/09/2016: PATRASA: Parti yn y Parc
mwy...

04/09/2016 (2.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas: Cymundeb mwy...

04/09/2016 (2.00): Madog
Y Parchg Eric Greene mwy...

04/09/2016 (10.45): Eglwys S Ioan
Cymun Teuluol mwy...

06/09/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

11/09/2016 (10.30): Horeb
mwy...

11/09/2016 (2.00): Madog
Sion Meredith mwy...

14/09/2016: Y Tincer
Allan mwy...

16/09/2016: Eglwys S Ioan
BINGO mwy...

18/09/2016 (10.30): Horeb / S Ioan
Clwb Sul mwy...

18/09/2016 (10.30): Horeb
Clwb Sul ar y cyd yn S Ioan; Tomos Roberts-Young 2.30 mwy...

18/09/2016 (10.15): TAITH TRACTORAU
Te a chacennau: 9.00. Gadael yr Ysgol am 10.15. Lynwen: 07711 968497; Wyn: 07772 843668 mwy...

18/09/2016 (2.00): Madog
Y Parchg Wyn Morris mwy...

20/09/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

21/09/2016 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Noson Agoriadol mwy...

25/09/2016: Horeb
Sul y Menter, Morfa, Aberystwyth mwy...

04/10/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

07/10/2016: Y Tincer
Dyddiad Cau mwy...

09/10/2016 (2.00): Siloa, Cwmerfyn
Cymundeb a Gwasanaeth diolchgarwch mwy...

10/10/2016: Merched y Wawr Penrhyn-coch
Yn Dathlu 40 mlynedd. mwy...

16/10/2016 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

18/10/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

19/10/2016: Y Tincer
Allan mwy...

21/10/2016: Eglwys S Ioan
Bingo mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu