Horeb, Eglwys y Bedyddwyr, Penrhyn-coch


Trydar: @HorebPenrhynUndeb Bedyddwyr Cymru yn dathlu'r 150 - 17.6.17


dathlu


Oedfa Coda Ni 11.6.17


Gwynfor

GwynforMari

MariFeioled

FeioledFfred

FfredY Gynulleidfa

Y GynulleidfaY Gynulleidfa

Y Gynulleidfa
Hwyl y Clwb Hanner Tymor

clwbYsgrifennydd Cyffredinol Undeb Bedyddwyr Cymru

Y Parchg Eirian Wyn Lews a'r Parchg Judith Morris


Y Parchg Judith Morris a'r Parchg Eirian Wyn Lewis

judith

YR HEUWR CYLCHGRAWN MISOL EGLWYS HOREB PENRHYN-COCH CYFROL 2 RHIF 71 Rhagfyr 2014

Mae'n dymor yr Adfent, sef y tymor o baratoi ar gyfer y Nadolig ac yn ystod yr wythnosau nesaf daw cyfle eleni eto i feddwl am ddyfodiad Duw i'n byd drwy ganu carolau, gwrando a darllen yr hanesion yn y Testament Newydd am eni Crist, yn ogystal â bwrw ati i gyflawni'r holl waith ymarferol sydd angen ei wneud ar gyfer dathlu Dydd Nadolig. Oes, mae 'na lawer o bethau i'w cyflawni a'r pwyslais ar y gwneud wrth i'r diwrnod mawr agosáu! Ac er mai dyma un o'r adegau mwyaf llawen yng nghalendr yr Eglwys gwyddom mai adeg ydyw sy'n gallu arwain at flinder corfforol a straen meddyliol ynghanol yr holl brysurdeb.
Ond mae tymor yr Adfent yn ei ystyr orau yn rhoi perspectif a fframwaith pwysicach na'r rhuthr a'r gwneud di-ddiwedd. Yn hytrach mae'n gyfnod i ymdawelu a throi ein golygon draw i gyfeiriad Bethlehem i sefyll, syllu a synnu er mwyn cael profi o ryfeddod dyfodiad Duw i'n byd. Cawn wahoddiad i fynd ar daith arbennig i Fethlehem a chael cynnig y rhodd o'r newydd, y rhodd o Waredwr a rhoi iddo'r cyfle i deyrnasu ar ein bywydau. Mae'r cyfnewid anrhegion a ddigwydd rhwng teulu, cyfeillion a chymdogion ond yn adlewyrchiad o'r rhodd a gyflwynwyd inni ym mherson Iesu Grist. Felly, boed inni gofleidio yr anrheg bwysicaf oll mewn ysbryd o ddiolchgarwch gan agor ein calonnau iddo a byw yn ei oleuni. O wneud hynny, bydd gwawr ei deyrnasiad o heddwch a chyfiawnder ychydig yn nes atom mewn byd sydd mewn angen dybryd.
O ddirgelwch mawr duwioldeb,
Duw'n natur dyn;
Tad a Brenin tragwyddoldeb
yn natur dyn!
o holl ryfeddodau'r nefoedd
dyma'r mwyaf ei ddyfnderoedd
testun mawr diderfyn oesoedd,
Duw'n natur dyn!
Gwilym Hiraethog
Pob bendith gyda'r paratoadau yn ystod gweddill Tymor yr Adfent.
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.

Judith Morris, Berwynfa, Penrhyn-coch, Aberystwyth. SY23 3EW
Rhif Ffôn : 01970 820939 E-bost: berwynfa@btinternet.com

Llyfryn yr Arddangosfa £2

Llyfryn


Llythyron W. Hughes at T. Ifor Rees £3

llyfrynCyflwyniad dramatig gan Euros Lewis

Drama


Rhan 2 12/11/14 Bethel, Tal-y-bont

Rhan 1 eto 14/11/14 Capel Pen-llwyn, Capel Bangor

Rhan 2 eto 20/11/14 Horeb, Penrhyn-coch


Agor Arddangosfa'r Rhyfel Byd Cyntaf yn Neuadd Rhydypennau 4.11.14

lansio


RBCClwb Hanner Tymor Hydref 2014

Hwyl a sbri yn y Festri!

Hwyl a sbri yn y Festri!Eirian wedi cael digon

Eirian wedi cael digonLluniaeth!

Lluniaeth!
Hwyl yn y Clwb Hanner Tymor - Anifeiliaid yn barod ar gyfer Arch Noa

Clwb Hanner TymorTîm Cwis Horeb a ddaeth yn gydradd 3ydd mewn cwis rhyng-gapeli yn y Morlan 22.1.14
Tîm Cwis Horeb


--

Munud i Feddwl, Y Parchg Judith Morris, BBC Radio Cymru

19.6.2013
03.1.2014
10.1.2014
17.1.14


Os oes gan unrhyw un ddiddordeb i gynorthwyo gyda'r Clwb Sul fe fyddem yn falch iawn o glywed gennych. Cysylltwch â'r Gweinidog.

Difrod i'r to 18.12.13. Y gwaith wedi'i gwlblhau erbyn hyn - nôl yn y Capel 26.1.14. Diolch i bawb am y gwaith
To Horeb


To Horeb
Noson Pwdin, Paned a Chwis 12/11/2013

Y timoedd
Y timoedd

Mairwen yn cyfarch
Mairwen yn cyfarch


Oedfa Cyflwyno Bocsys Nadolig (Operation Christmas Child) 10/11/13 - Diolch i Ceri am drefnu ac i bawb gyfranodd

Cyfarfod Diolchgarwch Hydref 2013 - Anerchiad gan Carol Hardy

Carol Hardy


Pasg 2013

Pasg 2013


Basgedi wyau pasg a wnaethpwyd gan Aelodau Ysgol Sul Horeb Sul 17 Mawrth 2013


Apêl April Jones


Cardiau arbennig a wnaethpwyd gan blant Clwb Sul Horeb i April Jones, Machynlleth. Dywed Y Parchg Judith Morris yn rhifyn Hydref o'r Heuwr: 'ein gweddi yw y bydd Duw yn ei bresenoldeb yn cynnal breichiau ei mam a'i thad, ei brawd a'i chwaer a gweddill y teulu yn eu hunllef dirdynnol ac yn amgylchynu April, pa le bynnag y mae, â chynhesrwydd a thynerwch ei gariad dwyfol'.

April JonesArddangosfa Goginio 30.12.12
Operation Christmas Child

Operation Christmas Child 2012

Cerys Humphreys o Awstralia
Oedfa 20.1.2013: Fy Hoff emyn / adnod
Diwrnod i'r Brenin, 6 Hydref 2012
Menter Gydenwadol: Oedfa Gomisiynu Eleri Pierce Barder, CLAWR 30.9.12
Menter Gydenwadol: Oedfa Gomisiynu Eleri Pierce Barder 30.9.12, Trefn yr Oedfa
Taith Horeb i Bantycelyn, 24 Meh 2012
Barbeciw 22 Gorff 2012
Derfel a'r Fflam Olympaidd 9.6.2012
Oedfa Hel Atgofion 15.1.2012
Oedfa Nadolig 18.12.2011
Y Capel, Y Gymdeithas a Pherfformiad
Y Festri yn 80 oed!
Ymweliad â Soar y Mynydd 12 Meh 2011
Dilyn ôl troed y Crynwyr o gwmpas Dolgellau 7 Mai 2011
Cyngerdd Cronfa Tirion, 15 Ebrill 2011
Taith Dewi, 2-10 Hydref 2010
Ymwelwyr o Lesotho, 27 Mehefin 2010
Bedydd Derfel a Manon Reynolds 3 Ionawr 2010
Taith i Salem, Cwm Nantcol, 5 Gorff. 2009
Cymanfa Ganu 10 Mai 2009
Swper y Pasg 1 Ebrill 2009
Oedfa Nadolig y Plant 2008
Gefeillio ag Eglwys yn Lesotho
Ymweliad y Parchg Ddr P L Lianzula (8 Medi 2008)
Ymweliad â Llwyndafydd (29 Mehefin 2008)
Diaconiaid newydd
Cyngerdd er budd Cymorth Cristnogol (11 Mehefin 2008)

Cyhoeddwyd hanes Horeb, a gorfforwyd yn 1788, yn y gyfrol O Blas Gogerddan i Horeb (taith dwy ganrif) o waith David Jenkins, cyn-Lyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol, a fu'n ysgrifennydd yr Eglwys rhwng 1982 a 1993. Ceir hefyd gofnod am Horeb yng nghyfrol D. Huw Owen, Capeli Cymru (Y Lolfa, 2005), tt.147-8.

Elwodd yr eglwys o'r penderfyniad a wnaethpwyd yn 1986 i dderbyn yr egwyddor o weinidogaeth fro ac eglwys rydd-aelodaeth, a pharhaodd cyfanswm yr aelodau o gwmpas y 100 ers sawl blwyddyn.

Ers Ebrill 2007 ein gweinidog yw y Parchg Judith Morris, Berwynfa, Penrhyn-coch SY23 3EW. 01970 820 939

Trefn arferol y gwasanaethau (a hysbysebir yn wythnosol yn y Cambrian News ac yn fisol yn y Tincer) yw oedfaon am 2.30 ar y Sul cyntaf a'r trydydd o'r mis ac am 10.30 ar yr ail Sul (pan gynhelir oedfa deuluol), a'r pedwerydd Sul, ac ar y pumed pan mae pum Sul yn y mis. Mae oedfa gyntaf y mis fel rheol yn oedfa gymun a cheir paned a chyfle i gymdeithasu ar ôl y drydedd oedfa. Cynhelir Clwb Sul am 10.30 ac eithrio yn ystod gwyliau ysgol a chroesewir plant sy'n byw yn lleol neu sy'n mynychu'r ysgol leol.

Cyhoeddir cylchlythyr Yr Heuwr yn fisol ar wahân i fis Awst (gweler uchod).
Horeb o bell
Horeb o bell

Horeb a'r festri
Horeb a'r festri

Horeb
Horeb