Brownies

Brownies: ar gyfer merched 7-10 oed
Manylion cyswllt: Wendy Reynolds (01970) 820 124; Glenys Morgan (01970) 828 645
mwy...

Cae Chwarae Pen-bont Rhydybeddau

Lle diogel ar gyfer plant y cymuned. Ceir maes pêl droed, trac beiciau, siglenni a ffrâm ddringo.
Manylion cyswllt: Ann Edwards
mwy...

Capel Madog

Un o gapeli Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw Capel Madog ac mae iddo 26 o aelodau ar hyn o bryd. Cynhelir gwasanaeth yng Nghapel Madog bob dydd Sul am 2 o'r gloch. Y gweinidog presennol yw'r Parchg Wyn Rh. Morris, sydd yn bugeilio ar ofalaeth y Garn
mwy...

Capel Siloa, Cwmerfyn

Daeth Siloa i fod fel cangen o Eglwys Annibynnol Salem Coedgruffydd yn 1866, a Salem yn ei thro yn un o'r achosion hynny a sefydlwyd gan Azariah Shadrach yng ngogledd Ceredigion. Mae gan Siloa 21 o aelodau. Cynhelir gwasanaeth am 2 o'r gloch unwaith y mis rhwng dechrau Mawrth a diwedd Hydref.Y swyddogion presennol yw Dafydd Elwyn Jones (ysgrifennydd), Dilys Jones (trysorydd) a Margaret Mason Pollack (organyddes).
Manylion cyswllt: The Secretary/ Yr Ysgrifennydd (01970 615267).
mwy...

Clwb Cŵl

Clwb ar ôl Ysgol: Llun a Gwener 3.30-5.30. £6 y sesiwn; ôl ail blentyn.
Clwb Gwyliau 8.30-5.30: £20 y diwrnod; £18 ar gyfer yr ail blentyn.
Manylion cyswllt: Delyth James neu Katy Nash 07972 315392
mwy...

Cylch Meithrin Trefeurig

Mae Cylch Meithrin Trefeurig eisoes wedi ennill y Cylch Rhagorol a'i amcan yw hyrwyddo addysg a datblygiad plant o dan 4 oed trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r Cylch ar agor ar ddydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau a Gwener o 9.05 y.b. - 12.00 y.p. yn y Caban, ger yr Ysgol.

Arweinydd y Cylch: Mrs Gwenan Price
Manylion cyswllt: Mrs Gwenan Price (01970) 828486; 07527 035 190 (9-12, Llun/Mon?Gwen/Fri)
mwy...

Cylch Ti a Fi

Lle ar gyfer rhieni a'r rhai sy'n gofalu am blant i gyfarfod mewn awyrgylch anffurfiol. Ail lansio 19.3.2014.
Manylion cyswllt: Zoe Glynne Jones
mwy...

Cymdeithas Canolfan Dafydd ap Gwilym

Bydd y ganolfan yn adeilad modern a gynlluniwyd yn arbennig i fod yn gartref i amryw o weithgareddau. Bydd ynddi arddangosfa, siop, cyfleusterau fideo a ffilm, llyfrgell, ystafell ddarlithio ac ystafelloedd eraill.
Manylion cyswllt: Dr Tedi Millward, 44 Ger-y-llan, Penrhyn-coch SY23 3HQ
mwy...

Cymdeithas Madog

Bydd y rhaglen ar gyfer Ionawr-Mawrth yn cael ei dosbarthu cyn bo hir. Bydd paned ar ddiwedd y cyfarfodydd.Croeso cynnes i bawb o bob oedran, enwad a ffydd.
Manylion cyswllt: Alwyn Hughes 01970-880859
mwy...

Cymdeithas y Penrhyn

Cymdeithas ddiwylliannol yw Cymdeithas y Penrhyn a sefydlwyd yn Hydref 1987. Mae'n cyfarfod bob mis rhwng Medi a Chwefror, a hynny, fel arfer, ar drydedd nos Fercher y mis yn Festri Horeb am 7.30 p.m.
Manylion cyswllt: Ceris Gruffudd, Rhos Helyg, 23 Maesyrefail, Penrhyn-coch (01970 828017)
mwy...

Eglwys Sant Ioan

Mae Eglwys Sant Ioan wedi bod yn lle i Gristionogion addoli ers 1881. Mae'r gwasanaethau yn ôl trefn yr Eglwys yng Nghymru ac estynnir croeso cynnes i newydd-ddyfodiaid, ymwelwyr a phlant.
mwy...

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch

Hanes Eisteddfod Penrhyn-coch a rhestr o enillwyr y Gadair.
Lluniau 2008-2017.
mwy...

Grŵp Datblygu Ysgol Trefeurig [DDIM YN BOD]

Mae Grŵp Datblygu Ysgol Trefeurig yn gweithio er mwyn cadw ein hysgol gynradd leol fel man cyfarfod i'r gymuned. Caeodd yr ysgol haf 2006 ac yw'r unig adeilad ym mhentref Pen-bont Rhydybeddau le gallwn gyfarfod. Mae mewn perygl o gael eu gwerthu gan yr Awdurdod Addysg Leol. Ar hyn o bryd rydym yn gallu defnyddio'r adeilad ac rydym yn galonogol i'w defnyddio am sawl sesiwn wahanol. [AR WERTH 2015]

Horeb, Eglwys y Bedyddwyr, Penrhyn-coch

Sylfaenwyd Horeb, Eglwys y Bedyddwyr, Penrhyn-coch yn 1788. Elwodd yr eglwys o'r penderfyniad a wnaethpwyd yn 1986 i dderbyn yr egwyddor o weinidogaeth fro ac eglwys rydd-aelodaeth, a pharhaodd cyfanswm yr aelodau o gwmpas y 100 ers sawl blwyddyn. Trefn arferol y gwasanaethau yw oedfaon am 2.30 ar y Sul cyntaf a'r trydydd o'r mis ac am 10.30 ar yr ail Sul (pan gynhelir oedfa deuluol), ar pedwerydd Sul, ac ar y pumed pan mae pum Sul yn y mis. Mae oedfa gyntaf y mis fel rheol yn oedfa gymun a cheir paned a chyfle i gymdeithasu ar ôl y drydedd oedfa. Beth am ein dilyn ar y Trydar: @HorebPenrhyn
Manylion cyswllt: Ceris Gruffudd
mwy...

Merched y Wawr Penrhyn-coch

Cynhelir cyfarfodydd yn Neuadd y Penrhyn am 7.30 ar yr ail Nos Iau o'r mis (o fis Medi at fis Mai). Gweler y Dyddiadur am raglen eleni.
Manylion cyswllt: Sharon Jones (01970) 828982/07967876180
mwy...

PATRASA

Pwyllgor hollol wirfoddol sy'n cynnal a chadw'r parc a'r cyrtiau tennis yn y pentref. Cynhelir y pwyllgorau ar yr 2il nos Fercher o bob yn ail fis o Mis Medi tan Gorffennaf yn Neuadd y Penrhyn am 7.30.Trefnir nosweithiau clirio o Fis Ebrill i Fis Medi i gadw'r Parc yn daclus. Mae angen gwirfoddolwyr - dewch i helpu i gadw'r parc.
Cad.: Clare Larke 07922 360 813 Ysg.: Manon Reynolds 07772 556584 Ysg digwydd: Glenys Morgan 07792 967925
Manylion cyswllt: Ysg. / Sec.: Manon Reynolds 07772 556584
mwy...

Plaid Cymru Cangen Bro Dafydd


Manylion cyswllt: Richard Owen 820168
mwy...

Salem Coedgruffydd Eglwys Annibynnol Gymraeg [Ar werth 2015]

Adeiladwyd y capel cyntaf yn 1824; fe'i hailadeiladwyd yn 1850 a helaethwyd ef yn 1864. I gyrraedd y capel ewch trwy bentref Penrhyn-coch ar hyd ffordd Penbont-rhyd-y-beddau, a chymryd y ffordd gyntaf ar y chwith ar ôl mynd heibio Capel Horeb. Y Parchg Richard H. Lewis, B.A, ydy'r Gweinidog. Cynhelir gwasanaeth naill ai am 10.00 o'r gloch y bore, 2.00 y prynhawn, neu am 5.00 yr hwyr. Cysyllter â'r ysgrifennydd am fanylion. [AR WERTH 2015]
Manylion cyswllt: Ysgrifennydd: Evan L. James, Penrhyn-coch (01970 828577)
mwy...

Sioe Penrhyn-coch


Manylion cyswllt: Anne James, Penbanc

Sioe Trefeurig

Mae Sioe Trefeurig ar fynd ers un mlynedd ar ddeg ac fe'i cynhelir ar y dydd Sadwrn cyntaf ym mis Medi yn Ysgol Trefeurig.
Manylion cyswllt: Ysg. / Secretary (01970) 828677
mwy...

Ymddeolwyr Penrhyn-ccoch

Rydym yn cyfarfod ar ddydd Mercher cyntaf bob mis o Fedi i Fehefin yn Neuadd Eglwys Sant Ioan 2.30-4.30 pm. Rydym yn talu £1 bob cyfarfod sy'n cynnwys raffl a paned o de a bisgedi.
Mae'r gweithgareddau yn cynnwys: siaradwyr ar ystod eang o bynciau (ar awgrym yr aelodau), sleidiau, fideos, cinio Nadolig, Te Cymreig ym mis Mawrth ac ymweliad yn ystod un o'r misoedd cynnes.