LLYFRAU gan RICHARD E. HUWSNicknamesThe football and rugby team nicknames of Wales, Richard E. Huws (2013). ISBN: 978-1-907730-24-5. (122 tt). 


Pwy yw'r Albies, y Beganifs, y Brain, y Chocolates, yr Eosiaid, y Mulod, y Penwaig a'r Piod a sut y cawsant eu henwau? Beth yw'r stori y tu ôl i ffugenwau mwy cyfarwydd fel yr Adar Gleision, yr Hen Aur, y Jacs, y Robiniaid a'r Sgarlets?

Mae ffugenwau wedi bod yn rhan o ddiwylliant pêl-droed a rygbi ers Oes Fictoria, ond hyd yn hyn ni wnaethpwyd astudiaeth fanwl ohonynt. Mae'r llyfr hwn, sy'n cynnwys rhai cannoedd o enwau, yn cynnwys fersiynau Cymraeg a Saesneg o'r ffugenwau, ac yn ceisio egluro eu tarddiad. Defnyddiwyd ffynonellau printiedig ac electronig wrth baratoi'r gwaith (yn cynnwys cyfryngau cymdeithasol modern), ynghyd â chyfweliadau neu ohebiaeth gyda swyddogion clybiau led-led Cymru.

Mae'r awdur yn dod yn wreiddiol o Gaerfyrddin a bu'n gweithio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth am yn agos i ddeugain mlynedd. Ymddeolodd o'i swydd fel Pennaeth Gwasanaethau i Ddarllenwyr yn 2008. Ers degawd mae'n byw ym mhentref Bont-goch, Ceredigion. Mae wedi ymddiddori mewn hanes chwaraeon ac wedi cyhoeddi nifer o lyfrau ar y pwnc yn cynnwys The football and rugby playing fields of Wales (2009), a Caneris melyn Trefeurig (2010). Mae'n gefnogwr brwd o'r Elyrch.

Pris y gyfrol yw £7.95 ac fe fydd ar gael yn y siopau o 15 Ebrill, neu gellir archebu copi yn uniongyrchol a phost-rhad o'r cyhoeddwr

Paul Watkins Publishing
1 High Street
Donington
Lincolnshire
PE11 4TA

Am fanylion pellach cysyllter â:
member@pwatkinspublishing.fsnet.co.uk
rehuws@aol.com
01775-821542
01970-832566

Inter Milan Ceredigion!


Caneris Trefeurig


Rhwng 1948 a 1953 bu Trefeurig & District United yn chwarae pêl-droed yng nghynghrair Aberystwyth a'r Cylch. Mewn pum tymor chwaraeasant 94 o gemau cynghrair gan ennill ond 13. Adroddir eu stori mewn llyfryn newydd dwyieithog Caneris melyn Trefeurig / Trefeurig's yellow canaries, o waith Richard E. Huws, ac a gyhoeddir ym mis Tachwedd.

Mae'r llyfr nid yn unig yn rhoi hanes y tîm, ond mae'n gronicl pwysig hanesyddol a chymdeithasol o oes a fu. Chwaraeai'r tîm ar gae oedd dros 700 troedfedd uwchben y môr ym Mancydarren mewn ardal ddiarffordd yng ngogledd Ceredigion, a thynnwyd chwaraewyr o bentrefi pell ac agos i'w gynrychioli. Dibynnai'r clwb yn bennaf ar chwaraewyr o bentrefi plwyf Trefeurig fel Bancydarren, Cwmerfyn, Cwmsymlog a Phen-bont Rhydybeddau, ond yn ogystal bu'n rhaid denu chwaraewyr o bentrefi cyfagos fel Bow Street, Capel Bangor, Derwen-las, Llanbadarn Fawr, Llanfarian, Taliesin, Tal-y-bont a Thrawsgoed. Daeth nifer o fechgyn hefyd o Aberystwyth a Phenparcau, ac ymhlith y 70 a fu'n cynrychioli'r tîm roedd nifer o fyfyrwyr y brifysgol. Mae'r llyfryn yn cynnwys bywgraffiad byr o bob chwaraewr, ac mae?n ddiddorol i nodi bod yn eu plith fechgyn o dras Albanaidd, Almaenaidd, Eidalaidd a Gwyddelig, yn ogystal â nifer o Saeson a ymsefydlodd yn yr ardal. Fel Inter Milan roedd Trefeurig hefyd yn dim rhyngwladol!

Yr awdur yw Richard E. Huws, cyn-aelod o staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a gyhoeddodd The football and rugby playing fields of Wales o wasg Y Lolfa yn 2009. Ysgrifennwyd y rhagair gan Tegwyn Jones, Bow Street, awdur lleol a fu'n chwaraewr ac yn gefnogwr Trefeurig. Mae'r llyfr hefyd yn cynnwys nifer o luniau grŵpiau ac unigolion.

Cyhoeddir Caneris melyn Trefeurig / Trefeurig's yellow canaries, 72tt, (ISBN:978-1-84771-311-7) gan yr awdur, Richard E. Huws, Pantgwyn, Bont-goch, Ceredigion, SY24 5DP. (01970-83256). Ei bris yw £6 yn y siopau, neu £7 i gynnwys cludiant a phacio os archebir drwy?r post.

Yr awdur
Yr awdur