Sioe Trefeurig


Mae Sioe Trefeurig ar fynd ers un mlynedd ar ddeg ac fe'i cynhelir ar y dydd Sadwrn cyntaf ym mis Medi yn Ysgol Trefeurig.

Mae croeso i bawb ddod i weld y cynnyrch ac i ymuno yn yr hwyl, ond os ydych am gystadlu mae'n rhaid i chi fod yn aelod o Gymdeithas Gymunedol Trefeurig neu'n blentyn sy'n mynychu ysgol leol.

Ceir adrannau ar gyfer: Llysiau; Ffrwythau; Blodau; Gwaith llaw (sy'n cynnwys 2 adran); Coginio; Jamiau a phiclau; Plant oed cynradd; Plant oed uwchradd; Anifeiliaid anwes; Hwyaid; Dofednod; Cŵn.

Cyn Clwy'r Traed ar Genau cynhelid Sioe Ddefaid ar yr un diwrnod, a hoffem adfer hon os yn bosibl. Byddem hefyd yn cynnal sioe geffylau a merlod fechan ond, gwaetha'r modd, bu'n rhaid dod â hon i ben oherwydd anawsterau ynghylch insiwrans. Rydym yn gobeithio ehangu ar yr adrannau Hwyaid a Dofednod er mwyn gwneud iawn am hyn.

Ar brynhawn y Sioe trefnir amrywiol stondinau a gweithgareddau ar dir yr ysgol.

Trefnir y Sioe gan Bwyllgor o bobl ymroddedig, ac rydym bob amser yn awyddus i groesawu aelodau newydd.

Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol yn Ysgol Trefeurig ym mis Chwefror ac fe'i hysbysebir ar hysbysfyrddau'r Gymuned.

Am ragor o fanylion cysylltwch â: Felicity Wills, Ysgrifennydd (01970) 828677, neu Eileen Rowlands, Is-gadeirydd (01970) 828267