CYNGOR CYMUNED TREFEURIGAELODAU'R CYNGOR:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Sh�n James, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

Delyth James 2019-2020


Delyth James

Y cyn gadeirydd, Eirian Reynolds, yn trosglwyddo'r awenau i'r Cadeirydd newydd, Richard Owen 2017�18


roer

Eirian Reynolds, Cadeirydd 2016-17


Eirian

==

Mrs Sian James, Cadeirydd 2014�15


Sian James

==

Mrs Edwina Davies yn trosglwyddo'r gadwyn i gadeirydd newydd cyngor cymuned Trefeurig Mr Tegwyn Lewis.


Tegwyn LewisCYNGOR CYMUNED TREFEURIG Mai 2012+
Mae'r personau canlynol wedi eu hethol heb wrthwynebiad fel Cynghorwyr Cymuned:

Edwina M. Davies
Trefor Llewelyn Davies
John Tegwyn Lewis
Dai Rees Morgan
Richard Owen

Cyfetholwyd y canlynol: Si�n James ac Eirian Reynolds, Penrhyn-coch a Geoff Pyle, Pen-bont Rhydybeddau, a Dai Mason. 


Ymddeoliad Mrs Pat Walker fel Clerc y Cyngor


Cinio ffarwel i Pat Walker


Nos Wener, 6 Mai, cynhaliodd Cyngor Cymuned Trefeurig ginio yn Llety Parc, Llanbadarn, i anrhydeddu Mrs Pat Walker, Cwmsymlog, ar ei hymddeoliad o fod yn Glerc y Cyngor, swydd y bu ynddi am 32 o flynyddoedd. Trefnwyd a llywyddwyd y noson gan y Cyng. Trefor Davies, Cadeirydd y Cyngor, ac fe dalwyd teyrngedau i Mrs Walker am ei gwasanaeth gloyw dros yr holl flynyddoedd gan y cyn-Gynghorydd Daniel Huws a'r Cyng. Edwina Davies. Yn y llun gwelir Daniel Jones, Trefor Davies, Kari Walker, Pat Walker, Gwenan Price, Dafydd Sheppard, Richard Owen, Mervyn Hughes, Tegwyn Lewis, Edwina Davies. Roedd dau gynghorydd yn absennol - Mel Evans a Dai Rees Morgan.

Yng nghyfarfod y Cyngor Cymuned ar 15 Mawrth cadarnhawyd penodiad clerc newydd i'r Cyngor, sef Mrs Meinir Jenkins, Llanfarian. Mae Mrs Jenkins yn brofiadol yn y gwaith gan ei bod eisoes yn Glerc Gyngor Cymuned Llanfarian a Chyngor Cymuned y Faenor. Bydd yn dechrau ar ei gwaith yn Ebrill, yn dilyn ymddeoliad Mrs Pat Walker, a wasanaethodd y Cyngor fel Clerc ers 1979.


Aelodau'r Cyngor Mai 2008+
Edwina Davies, Darren Villa, Pen-bont
Trefor Davies, Maes y Rhosyn, Pen-bont
Mel Evans, Gwarcaeau
D. Mervyn Hughes, Ger-y-llan
Evan Daniel Jones, Clawddmelyn
Tegwyn Lewis, Rhos-goch
Richard Owen (Plaid Cymru), 31 Glan Ceulan
D. Rees Morgan, Maes Seilo
Gwenan Price, Dolmaeseilo
David Sheppard (Plaid Cymru), 1 Dolhelyg
Kari Walker, Symlog House, Cwmsymlog


Cyfarfod 22 Chwe
Cyfarfod 17 Ion 2012

Cyfarfod 15 Tach
Cyfarfod 18 Hyd
Cyfarfod 2011, 20 Medi
Cyfarfod 2011, 19 Gorff
Cyfarfod 2011, 22 Meh
Cyfarfod 2011, 17 Mai
Cyfarfod Blynyddol 2011, 17 Mai
Cyfarfod 2011, 15 Maw (cadarnhawyd 19 Ebr)
Cyfarfod 2011, 22 Chwe
Cyfarfod 2011, 18 Ion

Cyfarfod 2010, 7 Rhag
Cyfarfod 2010, 16 Tach
Cyfarfod 2010, 19 Hydref
Cyfarfod 2010, 21 Medi
Cyfarfod 2010, 20 Gorff
Cyfarfod 2010, 22 Meh
Cyfarfod 2010, 18 Mai
Cyfarfod 2010, 20 Ebrill
Cyfarfod 2010, 16 Maw
Cyfarfod 2010, 23 Chwe
Cyfarfod 2010, 23 Ion

Cyfarfod 2009, 15 Rhag
Cyfarfod 2009, 17 Tach
Cyfarfod 2009, 20 Hyd
Cyfarfod 2009, 15 Medi
Cyfarfod 2009, 28 Gorff
Cyfarfod 2009, 16 Meh
Cyfarfod 2009, 19 Mai
Cyfarfod 2009, 21 Ebrill
Cyfarfod 2009, 17 Mawrth
Cyfarfod 2009, 17 Chwefror
Cyfarfod 2009, 20 Ionawr

Cyfarfod 2008, 16 Rhagfyr
Cyfarfod 2008, 25 Tachwedd
Cyfarfod 2008, 21 Hydref
Cyfarfod 2008, 16 Medi
Cyfarfod 2008, 29 Gorffennaf
Cyfarfod 2008, 17 Mehefin
Cyfarfod 2008, 13 Mai
Cyfarfod 2008, 15 Ebrill

Adroddiad Cyfarfod Ionawr 2008 tud. 9, Chwefror, Tincer

Y Cyngor

Sefydlwyd Plwyf Sifil Trefeurig ym 1894 ac y mae cofnodion y cyfarfodydd ar gael oddi ar hynny. Mae Cymuned Trefeurig yn cynnwys Penrhyn-coch, Salem, Penrhiwnewydd, Pen-bont Rhydybeddau, Cwmsymlog, Cwmerfyn, Banc y Darren, Cefn-llwyd, Capel Madog a rhan o Gapel Dewi. Cynrychiolir yr ardal gan un ar ddeg o gynghorwyr a chynhelir etholiadau bob pedair blynedd.

incwm drwy grantiau a'r archebiant (�15,000 yn 2006/07). Ymhlith cyfrifoldebau'r Cyngor mae hysbysfyrddau, seddau cyhoeddus, llochesi bysus, y faner a pholyn y faner, y Gofeb Ryfel, arolygu cyflwr mannau tramwyo cyhoeddus a darparu goleuadau ar gyfer llwybrau troed. Gyda chymorth grantiau gall y Cyngor ymgymryd � chynlluniau y maent yn eu hystyried o fudd i'r ardal neu hybu cynlluniau o'r fath. Gwneir cyfraniadau blynyddol i gymdeithasau neu elusennau y credir eu bod o les uniongyrchol i'r gymuned neu i'w thrigolion.

Mae'r aelodau yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir ganddynt yn sgil eu hymwneud ? gweithgarwch yn y gymuned ehangach a'u haelodaeth ar bwyllgorau lleol, cymdeithasau chwaraeon a hamdden, mannau o addoliad, clybiau cymdeithasol, byrddau llywodraethol ysgolion cynradd, ac yn y blaen, i ymateb i anghenion lleol ac i bwyso am newidiadau a gwelliannau lle mae hynny'n bosibl, yn enwedig mewn perthynas � materion yn ymwneud �'r ffyrdd ac �'r amgylchedd, ac � materion cyfraith a threfn drwy ymgynghori �'r heddlu lleol.

Gwahoddir y Cyngor i roi sylwadau ar faterion cynllunio sy'n berthnasol i'r gymuned ac ar ddogfennau ymgynghorol a gyhoeddir gan Gyngor Sir Ceredigion, Llywodraeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yr Heddlu ac awdurdodau cyhoeddus eraill.

Mae'r Cyngor yn cyfarfod ar y drydedd nos Fawrth yn y mis am 7.30 o'r gloch, a hynny yn Neuadd y Penrhyn, Penrhyn-coch, ac Ysgol Trefeurig bob yn ail. Mae agenda pob cyfarfod yn cael ei arddangos ymlaen llaw ar hysbysfyrddau'r Gymuned. Cedwir y cofnodion yn Gymraeg ac yn Saesneg a chyhoeddir adroddiadau o'r cyfarfodydd yn y Cambrian News a'r [italic:Tincer].

Mae gan aelodau'r cyhoedd hawl statudol i fynychu cyfarfodydd y Cyngor Cymuned ac i annerch y cyfarfod yn �l doethineb y Cadeirydd.