Diaconiaid Newydd

Yn ddiweddar etholwyd tri diacon newydd i wasanaethu Capel Horeb, Penrhyn-coch, ac fe'u neilltuwyd yn yr oedfa gymun ar y 1 Mehefin 2008.
Llongyfarchwn y tri yn wresog a dymunwn iddynt bob bendith a rhwyddineb yn eu gwaith.
Diaconiaid newydd Horeb

Yn y llun gwelir, o'r chwith i'r dde:
Y Parchedig Judith Morris, Mrs Mairwen Jones, Mrs Sandra Beechey a Mr Henry Thomas.