PERERINDOD HOREB a BETHEL I BANTYCELYN 24 Mehefin 2012


Eleni penderfynwyd ymweld â Phantycelyn, cartref yr emynydd William Williams (171791). Cychwynnwyd yn brydlon am 12.00 ac fe'n croesawyd yn gynnes i'r ffermdy gan Mr a Mrs Cecil Williams.

Ar ôl treulio peth amser yn y tŷ aethom draw i Gapel Pentregwyn, lle y cynhaliwyd oedfa dan arweiniad y Parchg Judith Morris. Cafwyd hwyl a bendith wrth ganu rhai o emynau enwog Pantycelyn i gyfeiliant ein horganydd Ceris Gruffudd. Cyflwynwyd rhodd fechan i Mr a Mrs Williams i ddiolch am eu caredigrwydd a'u hamser.

Ymlaen wedyn i Lanymddyfri lle y cawsom de blasus iawn yn y Tea Rooms, ynghyd â phenillion gan Mairwen Jones, ac ymweliad â Chapel Coffa Pantycelyn gerllaw. Trist meddwl fod yr adeilad mewn perygl o gael ei ddymchwel. Daeth y daith i ben ag ymweliad â bedd Pantycelyn ym mynwent Eglwys Normanaidd Llanfair-ar-y-bryn. Fe'n tywyswyd o gwmpas yr eglwys gan David Gealy a chawsom gyfle i weld y creiriau diddorol a'r ffenestri lliw hardd a gwerthfawr. Edrychwn ymlaen yn awr at daith 2013!

<strong>Aelodau Horeb a Bethel wedi'r oedfa</strong>

Aelodau Horeb a Bethel wedi'r oedfaCartref William Williams, Pantycelyn
Cartref William Williams, Pantycelyn

Mr Cecil Williams, Pantycelyn
Mr Cecil Williams, Pantycelyn

Cwrdd â Mr a Mrs Williams, Pantycelyn
Cwrdd â Mr a Mrs Williams, Pantycelyn

Crwydro'r tŷ
Crwydro'r tŷ

Ymwelwyr enwog eraill
Ymwelwyr enwog eraill

Capel Pentregwyn
Capel Pentregwyn

Ffenestr Goffa 1
Ffenestr Goffa 1

Ffenestr Goffa 2
Ffenestr Goffa 2

Y Ffenestri Coffa - Y Plac
Y Ffenestri Coffa - Y Plac

Cyflwyno anrheg i Mrs Williams
Cyflwyno anrheg i Mrs Williams

Un dyn bach ar y galeri
Un dyn bach ar y galeri

Carreg fedd y Parchg Rees Jones
Carreg fedd y Parchg Rees Jones

David Owen (Brutus)
David Owen (Brutus)

Yr awen yn disgyn ar ôl cael te blasus
Yr awen yn disgyn ar ôl cael te blasus

Y Capel Coffa yn Llanymddyfri
Y Capel Coffa yn Llanymddyfri

Y tu fas i'r Capel
Y tu fas i'r Capel

Hanes yr Achos
Hanes yr Achos

Y pulpud hardd
Y pulpud hardd

Y galeri a'r ffenestri lliw
Y galeri a'r ffenestri lliw

Eglwys Llanfair-ar-y-bryn
Eglwys Llanfair-ar-y-bryn

Bedd William Williams 1
Bedd William Williams 1

Bedd William Williams 2
Bedd William Williams 2

O gwmpas bedd William Williams 1
O gwmpas bedd William Williams 1

O gwmpas bedd William Williams 2
O gwmpas bedd William Williams 2

O gwmpas bedd William Williams 3
O gwmpas bedd William Williams 3

Y tu mewn i Eglwys Llanfair-ar-y-bryn
Y tu mewn i Eglwys Llanfair-ar-y-bryn

Y Ficer Prichard, chwith, a Williams, dde
Y Ficer Prichard, chwith, a Williams, dde

Ffenestr liw 1931, gan C. E. Kempe
Ffenestr liw 1931, gan C. E. Kempe

Ffenestr liw, er cof am J. L. Stewart
Ffenestr liw, er cof am J. L. Stewart

Ffenestr 1972, gan John Petts
Ffenestr 1972, gan John Petts

Câr Di, gan John Petts
Câr Di, gan John Petts

David Gealy yn esbonio'r hanes
David Gealy yn esbonio'r hanes

Desg yr Emynydd
Desg yr Emynydd