Newyddion lleol a digwyddiadau
Cyngor Cymuned Trefeurig (09-11-2020)

Rhaglen Sul y CofioPobol y Topie gan R. E. Huws (05-11-2020)

Hanes difyr dros 100 o ddynion a merched a wnaeth gyfraniad i fywyd cyfoethog un o gymunedau gogledd Ceredigion, ac eraill a anwyd yn Bont-goch ac a wnaeth eu cyfraniad y tu hwnt i Geredigion, mewn mannau eraill yng Nghymru, neu Loegr, ac mewn nifer o wledydd tramor.

Yn eu plith mae arlunwyr, athrawon, awduron, beirdd, bonedd, cenhadon, crefftwyr, ffermwyr, gweinidogion ac offeiriaid, milwyr, mwynwyr a pheirianwyr mwyngloddio, a detholiad o gymeriadau gwledig sy'n cynnwys ambell ecsentrig.

Mae'r awdur wedi byw yn Bont-goch ers bron ugain mlynedd. Cyn ei ymddeoliad bu'n Bennaeth Gwasanaethau Darllen ac Ymholiadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.
topiemwy

Llwybr ar gyfer cerddwyr a seiclwyr o Benrhyn-coch i Bow St (24-10-2020)

llwybr


llwybr


llwybr


llwybrProfion cerdded mewn bellach ar gael ar gyfer tref Aberystwyth (30-09-2020)

O ddydd Mercher 30 Medi 2020, gall pobl yn Aberystwyth sydd â symptomau COVID-19 gael mynediad at brofion (trwy apwyntiad o flaen llaw) trwy gyfleuster cerdded mewn dros dro yn y dref.
Mae'r cyfleuster wedi'i leoli yn hen adeilad meithrinfa y brifysgol (y tu ôl i Feddygfa Padarn, ond heb fod yn gysylltiedig ag ef), Rhiw Penglais, Aberystwyth
mwy

Llongyfarchiadau i Niall Griffiths! (31-07-2020)

Enillydd ffuglen a Prif Enillydd Llyfr y Flwyddyn 2020
brokenLlyfr Newydd gan Daniel Davies (28-07-2020)

ceiliogLlyfr y Flwyddyn: Rhestr Fer (02-07-2020)

Llongyfarchiadau i Niall Griffiths:
brokenCymorth Cristnogol (02-07-2020)

Wythnos CYMORTH CRISTNOGOL


Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu hyd yn hyn. Mae dyddiad cau y casgliad wedi ei ymestyn hyd at 30 Mehefin.
CymorthCyngor Cymuned Trefeurig yn diolch i'r Gweithwyr allweddol (25-06-2020)

nhsClwb Pêl-droed Penrhyn-coch (16-06-2020)

Y Rheolwr newydd yw Aneurin Thomas - sydd wedi chwarae dros 400 i nifer o glybiau @LlaniTownfc @tnsfc @NewtownAFC a @AberystwythTown.

Mae hefyd wedi chware yn Ewrop ac wedi cynrychioli Cymru ar lefel hanner proffesiynol.

Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch (26-05-2020)

Mae Gari Lewis wedi ymddiswyddo ar ôl 9 mlynedd llwyddiannus fel rheolwr.
gariMae plant Cefn-llwyd wedi bod yn brysur: da iawn Megan a Siân (18-05-2020)

cefn1


cefn2


cefn3


cefn4


cefn5DIWRNOD VE (13-05-2020)

garejMid Wales (17-04-2020)

midwalesLleuad Lawn (09-04-2020)

lleuadCoronafeirws (05-04-2020)

DIM BORE COFFI yn Neuadd yr Eglwys tan mis Mai

CANSLWYD gemau pêl-droed tan 4 Ebrill

CANSLWYD Cinio Cymdeithas y Penrhyn

CANSLWYD Cinio Cymunedol am y tro

GOHIRIWYD Cystadleuaeth Pel-droed Eric ac Arthur Thomas - tan 4/5 Gorffennaf

GOHIRIWYD Sesiwn BroAber_360 nos Iau 19/3

CANSLWYD CYMANFA GANU UNEDIG GOGLEDD CEREDIGION 3 Mai

CANSLWYD - EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 24/25 Ebrill

CAPEL HOREB: Yn unol â chyfarwyddyd diweddaraf y Llywodraeth ni chynhelir oedfaon na Chlwb Sul am gyfnod amhenodol. OS OES ANGEN CYMORTH YMARFEROL AR UNRHYW UN RHOWCH WYBOD - golygydd@trefeurig.org. Cymerwch ofal!

EGLWYS S IOAN: Ni fydd gwasanaethau ar y Sul neu ar adegau eraill (gan gynnwys Llan Llanast a Chlwb Sul) hyd nes bod datganiad yn dod sy'n nodi yn wahanol. Mae hyn yn ganlyniad i'r sefyllfa Coronafeirws.

CAPEL MADOG: dim oedfaon

YSGOLION Y SIR yn cau Gwener 20 Mawrth 2020


Coronafeirws (05-04-2020)

23/3 Mae PATRASA wedi penderfynu cau'r Cae Chwarae a'r Cyrtiau Tennis ar unwaith. Bydd y gatiau ar glo. Os gwelwch yn dda, peidiwch â dringo drostynt a defnyddio'r cyfarpar.Y Tincer (05-04-2020)

Y TINCER


25/3 Oherwydd y sefyllfa bresennol mae'n amhosibl cyhoeddi Y Tincer y mis yma yn ei ffurf arferol. Ond gan fod y papur yn cael ei baratoi'n ddigidol penderfynwyd dod â fersiwn ddigidol yn unig allan. Mae'r cyswllt rhwng y golygydd a'r dylunydd a hefyd 98 y cant o'r gohebyddion arferol trwy ebost.


Gwahoddir y gohebyddion arferol ac eraill i yrru deunydd i YTincer@gmail.com. Mae'r dyddiad cau wedi ei ymestyn i dydd Gwener 3 Ebrill. Wythnos yn ychwanegol felly i lunio adroddiad neu orffen yr erthygl yna sydd ar ei hanner ers tro!


Bydd modd dosbarthu y rhifyn trwy ei yrru trwy ebost, a bydd hefyd ar gael ar dudalen Y Tincer ar wefan Trefeurig yn ogystal â rhai gwefanau eraill fel Bro Aber360 Ni chodir tâl am y rhifyn hwn.


Sul y Blodau (05-04-2020)

palmCoronafeirws (25-03-2020)

coronCoronafeirws (23-03-2020)

Os oes angen help:


Garej Tymawr: 828330Siop: sioppenrhyn@btinternet.com neu 828312


Oriau Agor: 9.00-5.00penrhyn


siop


garej

Eglwys Sant Ioan (04-03-2020)

helen


Helen Palmer, Archifydd Ceredigion, oedd y siaradwraig wadd yng nghyfarfod Urdd y Gwragedd yn Neuadd Eglwys S Ioan, Penrhyn-coch nos Lun 3 Mawrth. Cafwyd ganddi gyflwyniad difyr i gasgliad Florrie Hamer, gan ganolbwyntio yn bennaf ar ei pherthynas â theulu Stad Gogerddan.
Roedd Florrie Hamer yn gasglwr brwd o bob math o ddogfennau, yn lluniau, biliau, llythyron a thoriadau papur newydd. Ond yn bwysicach na hynny, gadawodd lyfrau nodiadau niferus a dyddiaduron yn cofnodi pob agwedd o fywyd pob dydd ar stad Gogerddan, bywyd sydd wedi hen ddiflannu erbyn hyn.
Gwnaeth yr un peth ar gyfer pentrefi Bow Street a Phenrhyn-coch (maeâr casgliad hwnnw yn Llyfrgell Genedlaethol Cynru) gan restruâr tai, dyddiad adeiladu a nodyn am bawb oâr trigolion. Diddorol oedd clywed am arferion cymdeithasol slawer dydd, Ysgoldy Lady Pryse, ac ymweliadauâr tinceriaid iâr ardal a chael darllen rhai oâr dogfennau drosom ein hunain.
Wrth edrych nôl heddiw gallwn werthfawrogiâr holl waith manwl â wnaed ganddi. Tamaid i aros pryd oedd hwn. Os oes diddordeb gyda chi i weld rhagor mae croeso mawr ichi yn Archifau Ceredigion, Canolfan Alun R. Edwards, Neuadd y Dre, Aberystwyth.
Dymaâr cyswllt i Gasgliad Florrie Hamer:
http://archifdy-ceredigion.org.uk/catalogue.php?sched=adx.0415

Eisteddfod 2020 (01-03-2020)

dewi


dewi1Cymdeithas y Penrhyn (20-02-2020)

ioanLlwybr droed o Benrhyn-coch i IBERS/Bow St: "STOP THE CHOP"? (20-02-2020)

Gwaith wedi cychwyn ar y llwybr rhwng Penrhyn-coch a IBERS. Nid pawb sy'n hapus. Mae deiseb yn erbyn torri'r clawdd yn Swyddfa'r Post ac arwydd STOP THE CHOP wedi ymddangos ar y clawdd.
clawdd


clawdd


clawddCymdeithas y Penrhyn Cyfarfod Ionawr (16-01-2020)

alun


Nofel dditectif boblogaidd gyfoes a thywyll wedi ei lleoli yn Aberystwyth. Mae'n adleisio storïau dirgelwch a chyfresi teledu Scandi sy'n boblogaidd tu hwnt ar hyn o bryd. Ar ôl i gorff gael ei ddarganfod yn y twyni mae ddau dditectif, Taliesin ac MJ, yn mynd ar drywydd y llofrudd (Gwales)
Daeth llond festri ynghyd i gyfarfod mis Ionawr o Gymdeithas y Penrhyn i glywed Alun Davies, awdur Ar Drywydd Llofrudd, yn sôn am ei brofiad o sgrifennu ei nofel gyntaf. Yn enedigol o Benrhyn-coch, mae Alun bellach yn byw yng Nghaerdydd, ond dewisodd Aberystwyth, y dref lle y'i magwyd, fel lleoliad ei nofel.
Gyda chymorth lluniau o gloriau saith o lyfrau amrywiol llwyddodd i ddatgelu sawl peth amdano'i hun a sut yr aeth ati i sgrifennu'r nofel. Soniodd am bwysigrwydd lleoliad (megis yn nofelau Morse), saernïo plot (fel yn nofel Agatha Christie Then There Were None) a sut i gyfleu gwahanol safbwyntiau ei ddau brif gymeriad a'u barn am ei gilydd (rhywbeth sy'n deillio o ddarllen nofel heriol Murakami, 1Q84).
llyfrau


Cyfeiriodd hefyd at awduron megis Llwyd Owen, Guto Dafydd a Geraint Evans, y tri wedi cyfrannu mewn gwahanol ffyrdd i'w ysbrydoli ac i roi'r hyder iddo gysylltu â gwasg a chael cydweithio â golygydd.
llyfrau


Mae Alun yn rhedwr profiadol ac mae'n edrych ar y profiad o sgrifennu nofel fel rhedeg marathon. Does dim troi'n ôl. Rhaid cadw i fynd nes cyrraedd y diwedd.
Mae Alun wrthi'n gweithio ar yr ail nofel o'i drioleg ac mi fydd hi mas erbyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion mis Awst.