Newyddion lleol a digwyddiadau
Coronafeirws (25-03-2020)

coronCoronafeirws (23-03-2020)

Os oes angen help:


Garej Tymawr: 828330Siop: sioppenrhyn@btinternet.com neu 828312


Oriau Agor: 9.00-5.00penrhyn


siop


garej

Eglwys Sant Ioan (04-03-2020)

helen


Helen Palmer, Archifydd Ceredigion, oedd y siaradwraig wadd yng nghyfarfod Urdd y Gwragedd yn Neuadd Eglwys S Ioan, Penrhyn-coch nos Lun 3 Mawrth. Cafwyd ganddi gyflwyniad difyr i gasgliad Florrie Hamer, gan ganolbwyntio yn bennaf ar ei pherthynas â theulu Stad Gogerddan.
Roedd Florrie Hamer yn gasglwr brwd o bob math o ddogfennau, yn lluniau, biliau, llythyron a thoriadau papur newydd. Ond yn bwysicach na hynny, gadawodd lyfrau nodiadau niferus a dyddiaduron yn cofnodi pob agwedd o fywyd pob dydd ar stad Gogerddan, bywyd sydd wedi hen ddiflannu erbyn hyn.
Gwnaeth yr un peth ar gyfer pentrefi Bow Street a Phenrhyn-coch (maeâr casgliad hwnnw yn Llyfrgell Genedlaethol Cynru) gan restruâr tai, dyddiad adeiladu a nodyn am bawb oâr trigolion. Diddorol oedd clywed am arferion cymdeithasol slawer dydd, Ysgoldy Lady Pryse, ac ymweliadauâr tinceriaid iâr ardal a chael darllen rhai oâr dogfennau drosom ein hunain.
Wrth edrych nôl heddiw gallwn werthfawrogiâr holl waith manwl â wnaed ganddi. Tamaid i aros pryd oedd hwn. Os oes diddordeb gyda chi i weld rhagor mae croeso mawr ichi yn Archifau Ceredigion, Canolfan Alun R. Edwards, Neuadd y Dre, Aberystwyth.
Dymaâr cyswllt i Gasgliad Florrie Hamer:
http://archifdy-ceredigion.org.uk/catalogue.php?sched=adx.0415

Eisteddfod 2020 (01-03-2020)

dewi


dewi1Cymdeithas y Penrhyn (20-02-2020)

ioanLlwybr droed o Benrhyn-coch i IBERS/Bow St: "STOP THE CHOP"? (20-02-2020)

Gwaith wedi cychwyn ar y llwybr rhwng Penrhyn-coch a IBERS. Nid pawb sy'n hapus. Mae deiseb yn erbyn torri'r clawdd yn Swyddfa'r Post ac arwydd STOP THE CHOP wedi ymddangos ar y clawdd.
clawdd


clawdd


clawddCymdeithas y Penrhyn Cyfarfod Ionawr (16-01-2020)

alun


Nofel dditectif boblogaidd gyfoes a thywyll wedi ei lleoli yn Aberystwyth. Mae'n adleisio storïau dirgelwch a chyfresi teledu Scandi sy'n boblogaidd tu hwnt ar hyn o bryd. Ar ôl i gorff gael ei ddarganfod yn y twyni mae ddau dditectif, Taliesin ac MJ, yn mynd ar drywydd y llofrudd (Gwales)
Daeth llond festri ynghyd i gyfarfod mis Ionawr o Gymdeithas y Penrhyn i glywed Alun Davies, awdur Ar Drywydd Llofrudd, yn sôn am ei brofiad o sgrifennu ei nofel gyntaf. Yn enedigol o Benrhyn-coch, mae Alun bellach yn byw yng Nghaerdydd, ond dewisodd Aberystwyth, y dref lle y'i magwyd, fel lleoliad ei nofel.
Gyda chymorth lluniau o gloriau saith o lyfrau amrywiol llwyddodd i ddatgelu sawl peth amdano'i hun a sut yr aeth ati i sgrifennu'r nofel. Soniodd am bwysigrwydd lleoliad (megis yn nofelau Morse), saernïo plot (fel yn nofel Agatha Christie Then There Were None) a sut i gyfleu gwahanol safbwyntiau ei ddau brif gymeriad a'u barn am ei gilydd (rhywbeth sy'n deillio o ddarllen nofel heriol Murakami, 1Q84).
llyfrau


Cyfeiriodd hefyd at awduron megis Llwyd Owen, Guto Dafydd a Geraint Evans, y tri wedi cyfrannu mewn gwahanol ffyrdd i'w ysbrydoli ac i roi'r hyder iddo gysylltu â gwasg a chael cydweithio â golygydd.
llyfrau


Mae Alun yn rhedwr profiadol ac mae'n edrych ar y profiad o sgrifennu nofel fel rhedeg marathon. Does dim troi'n ôl. Rhaid cadw i fynd nes cyrraedd y diwedd.
Mae Alun wrthi'n gweithio ar yr ail nofel o'i drioleg ac mi fydd hi mas erbyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion mis Awst.

Eglwys Sant Ioan (20-12-2019)

gwyledwina


Ymwelwyr cyntaf i'r arddangosfa - o Lanandras!Cymdeithas y Penrhyn 27.11.19 (20-12-2019)

Hazel Walford Davies yn cyflwyno bywyd a gwaith Owen M. Edwards. Cymdeithas y Penrhyn 27.11.19


Hazel Walford DaviesSul y Cofio (28-11-2019)


CofioCymdeithas y Penrhyn (17-10-2019)

medal


mwy

Horeb (03-10-2019)

diolchCymdeithas y Penrhyn (19-09-2019)

fets


fetsaTaith Tractorau 15.9.19 (15-09-2019)

tractor


mwy

Rali Bae Ceredigion (08-09-2019)

Rhai o'r cystadleuwyr:
car1


car2


car3


car4PATRASA (23-08-2019)

Yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol PATRASA (21 Awst) roedd pleidlais fwyafrifol gan aelodau'r pwyllgor a'r mynychwyr yn datgan y dylid rhoi'r gorau i'r brydles ar gyfer y cyrtiau tenis. Cynigir y byddem yn gweithio gyda'r clwb pêl-droed wrth iddynt gymryd yr ardal hon drosodd i ddarparu gofod chwaraeon cymunedol. Rhoddir y syniad i'r ymddiriedolwyr a'r gymuned cyn bod unrhyw beth yn bendant. Mwy o wybodaeth i ddilyn yngl^yn ag ymgynghoriad cyhoeddus.

Y Ddôl Fach: Cyflwr yr heol (20-08-2019)

Ar Orffennaf 31ain, ym Mhenrhyn-coch, ymgasglodd trigolion Y Ddol Fach i gwrdd ag AS Ben Lake, Elin Jones AC a'r Cyng. Dai Mason i rannu eu teimladau am gyflwr presennol y ffordd fynediad gyhoeddus i'r ystâd dai. Mae cyflwr gwarthus yr heol wedi bod yn achos o anfodlonrwydd ymhlith y preswylwyr ers bron i 15 mlynedd, heb olwg o ddiwedd ar y gofid. Ymgasglodd y preswylwyr i glywed pa opsiynau cyfreithiol oedd ar gael iddynt er mwyn gorfodi'r datblygwr i wella cyflwr peryglus y ffordd a'r palmentydd, ac i glywed pa gamau oedd eisoes yn cael eu cymryd gan y cyngor. Daeth rhwystredigaethau preswylwyr i ben ar ôl anaf erchyll i ben-glin plentyn (12 oed) yn dilyn bagliad gas dros un o'r nifer o arwynebau anwastad peryglus, mae cyflwr affwysol y cyrbau a'r mannau troi wedi achosi tensiynau pellach rhwng cymdogion wrth i geir gael eu parcio mewn ardaloedd troi i osgoi difrod. Mae'r Ddol Fach nawr yn aros am benderfyniad i'r hyn a fu'n frwydr hir a blinedig am le diogel i fyw a chwarae.
ddolLlyfr newydd gan awdur lleol (18-08-2019)

brokenCot o baent i'r Garreg Goffa (17-08-2019)

howardY Fedal Ryddiaith i Benrhyn-coch! (10-08-2019)

rhiannon2


Rhiannon Ifans


Rhiannon Ifans


Rhiannon IfansCered a Brownies Penrhyn-coch yn cydweithio i gynyddu eu defnydd o'r iaith Gymraeg (19-07-2019)

brownies


mwy

Cyngor Cymuned Trefeurig (04-07-2019)

CynghoryddCyngor Cymuned Trefeurig (18-06-2019)

CADEIRYDD CYNGOR CYMUNED TREFEURIG 201920 DELYTH JAMES


Delyth JamesCymdeithas y Penrhyn 16.3.2019 (19-03-2019)

Cinio Blynyddol yn Libanus y Borth. Esyllt Sears oedd y siaradwraig wadd.
esyllt


esylltCymdeithas y Penrhyn 20.2.2019 (21-02-2019)

idris


"Mae alaw pan ddistawo / Yn mynnu canu'n y co"O IBERS i Bow St (30-01-2019)

Adeiladu llwybr newydd ar gyfer beicwyr a cherddwyr rhwng Bow Street ac IBERS.
Pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau, bydd y rhan hon o'r llwybr yn darparu llwybr mwy diogel i gerddwyr a beicwyr rhwng Plas Gogerddan a phrosiect Trafnidiaeth Cymru yn Bow Street. Bydd hyn yn darparu cyfnewidfa a gorsaf reilffordd newydd yn Bow Street. Bwriedir i hyn agor yng Ngwanwyn 2020.
Bydd y Cyngor yn parhau i weithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth ar gynigion Cam 2 er mwyn datblygu'r llwybr tuag at Benrhyncoch yn y flwyddyn ariannol nesaf.


Cymdeithas y Penrhyn 16.1.2019 (18-01-2019)

ghj


Y digymar Geraint H. Jenkins yn sôn am yr unigryw Iolo Morganwg.

Gwanwyn wedi cyrraedd! (13-01-2019)

eirlysArddangosfa'r Angylion (05-01-2019)


Arddangosfa'r Angylion