Newyddion lleol a digwyddiadau
Eglwys Sant Ioan (20-12-2019)

gwyledwina


Ymwelwyr cyntaf i'r arddangosfa - o Lanandras!Cymdeithas y Penrhyn 27.11.19 (20-12-2019)

Hazel Walford Davies yn cyflwyno bywyd a gwaith Owen M. Edwards. Cymdeithas y Penrhyn 27.11.19


Hazel Walford DaviesSul y Cofio (28-11-2019)


CofioCymdeithas y Penrhyn (17-10-2019)

medal


mwy

Horeb (03-10-2019)

diolchCymdeithas y Penrhyn (19-09-2019)

fets


fetsaTaith Tractorau 15.9.19 (15-09-2019)

tractor


mwy

Rali Bae Ceredigion (08-09-2019)

Rhai o'r cystadleuwyr:
car1


car2


car3


car4PATRASA (23-08-2019)

Yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol PATRASA (21 Awst) roedd pleidlais fwyafrifol gan aelodau'r pwyllgor a'r mynychwyr yn datgan y dylid rhoi'r gorau i'r brydles ar gyfer y cyrtiau tenis. Cynigir y byddem yn gweithio gyda'r clwb pêl-droed wrth iddynt gymryd yr ardal hon drosodd i ddarparu gofod chwaraeon cymunedol. Rhoddir y syniad i'r ymddiriedolwyr a'r gymuned cyn bod unrhyw beth yn bendant. Mwy o wybodaeth i ddilyn yngl^yn ag ymgynghoriad cyhoeddus.

Y Ddôl Fach: Cyflwr yr heol (20-08-2019)

Ar Orffennaf 31ain, ym Mhenrhyn-coch, ymgasglodd trigolion Y Ddol Fach i gwrdd ag AS Ben Lake, Elin Jones AC a'r Cyng. Dai Mason i rannu eu teimladau am gyflwr presennol y ffordd fynediad gyhoeddus i'r ystâd dai. Mae cyflwr gwarthus yr heol wedi bod yn achos o anfodlonrwydd ymhlith y preswylwyr ers bron i 15 mlynedd, heb olwg o ddiwedd ar y gofid. Ymgasglodd y preswylwyr i glywed pa opsiynau cyfreithiol oedd ar gael iddynt er mwyn gorfodi'r datblygwr i wella cyflwr peryglus y ffordd a'r palmentydd, ac i glywed pa gamau oedd eisoes yn cael eu cymryd gan y cyngor. Daeth rhwystredigaethau preswylwyr i ben ar ôl anaf erchyll i ben-glin plentyn (12 oed) yn dilyn bagliad gas dros un o'r nifer o arwynebau anwastad peryglus, mae cyflwr affwysol y cyrbau a'r mannau troi wedi achosi tensiynau pellach rhwng cymdogion wrth i geir gael eu parcio mewn ardaloedd troi i osgoi difrod. Mae'r Ddol Fach nawr yn aros am benderfyniad i'r hyn a fu'n frwydr hir a blinedig am le diogel i fyw a chwarae.
ddolLlyfr newydd gan awdur lleol (18-08-2019)

brokenCot o baent i'r Garreg Goffa (17-08-2019)

howardY Fedal Ryddiaith i Benrhyn-coch! (10-08-2019)

rhiannon2


Rhiannon Ifans


Rhiannon Ifans


Rhiannon IfansCered a Brownies Penrhyn-coch yn cydweithio i gynyddu eu defnydd o'r iaith Gymraeg (19-07-2019)

brownies


mwy

Cyngor Cymuned Trefeurig (04-07-2019)

CynghoryddCyngor Cymuned Trefeurig (18-06-2019)

CADEIRYDD CYNGOR CYMUNED TREFEURIG 201920 DELYTH JAMES


Delyth JamesCymdeithas y Penrhyn 16.3.2019 (19-03-2019)

Cinio Blynyddol yn Libanus y Borth. Esyllt Sears oedd y siaradwraig wadd.
esyllt


esylltCymdeithas y Penrhyn 20.2.2019 (21-02-2019)

idris


"Mae alaw pan ddistawo / Yn mynnu canu'n y co"O IBERS i Bow St (30-01-2019)

Adeiladu llwybr newydd ar gyfer beicwyr a cherddwyr rhwng Bow Street ac IBERS.
Pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau, bydd y rhan hon o'r llwybr yn darparu llwybr mwy diogel i gerddwyr a beicwyr rhwng Plas Gogerddan a phrosiect Trafnidiaeth Cymru yn Bow Street. Bydd hyn yn darparu cyfnewidfa a gorsaf reilffordd newydd yn Bow Street. Bwriedir i hyn agor yng Ngwanwyn 2020.
Bydd y Cyngor yn parhau i weithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth ar gynigion Cam 2 er mwyn datblygu'r llwybr tuag at Benrhyncoch yn y flwyddyn ariannol nesaf.


Cymdeithas y Penrhyn 16.1.2019 (18-01-2019)

ghj


Y digymar Geraint H. Jenkins yn sôn am yr unigryw Iolo Morganwg.

Gwanwyn wedi cyrraedd! (13-01-2019)

eirlysArddangosfa'r Angylion (05-01-2019)


Arddangosfa'r Angylion