PRIODAS YN HOREB, PENRHYN-COCH 17 Mehefin 1898


priodas


Llun priodas James Arthur James (Penrhyn-coch) a Jane Jones (Glanyrafon, Elerch) ar 17eg Mehefin 1898.
Mae'n debyg mai Laura James, sef chwaer James Arthur, sy'n sefyll tu ôl iddo. Roedd hi'n cadw siop yn Garth Isaf. Cadwyd y siop wedyn gan nith iddi, Laura arall. Roedd hi'n un o'r tystion i'r briodas. Roedd tad James Arthur, sef William James, yn dal yn fyw ar y dyddiad hwn ac efallai mai ef sy'n eistedd ar y chwith iddo yn y llun. Roedd William yn oruchwyliwr cynorthwyol plwyf Trefeurig yr adeg yma.

Ar y dde eithaf mae y Parchg Henry Evans, gweinidog Horeb, a oedd newydd ddychwelyd o'r UDA y flwyddyn cynt.
Yn ôl cyfrifiad 1901 roedd Henry Evans, 40 oed, yn wreiddiol o Aberdâr, a'i wraig Harriet R., 36 oed, a anwyd yn Llanelli, yn byw yn Horeb Villa gyda'u tair merch Olwen Mary, 6, a anwyd yn Slatington, Penn.; Martha Gwyneth, 4, a anwyd yn Llanelli a Sarah Dilys, 1, a anwyd ym Mhenrhyn-coch.

Yn ôl cyfrifiad 1911 mae James James, 42 oed, a'i wraig Jane, 43 oed yn byw yn Felin Cwmbwa gyda'u 6 plentyn, Mary, 11, Elizabeth, 10, Gwladys, 8, Laura, 6, Margaret, 4, a David William, 3

Grŵp Astudio'r Beibl?


llyfrau


Mae yr un Laura James (chwaer James Arthur) yn y llun hwn (rhes gefn yr ail o'r dde). Ym 1901 roedd Laura James, 34, yn cadw siop groser yn Garth isaf ac yn byw yno gyda'i mam Jane, 65 oed a'i nith Annie, 2 oed. Erbyn 1911 roedd Laura James, nawr yn 44, yn dal yno, ac Annie James, 12 oed, nawr yn mynd i'r ysgol leol.

Mae'r enw Marged Rowlands ar y llun ond nid yw'n glir pa un yw hi.
SYLWER: Mae yna Margaret Rowlands, 41 oed, yn byw gyda'i rhieni John (glowr) a Margaret Davies ym Mhenrhyn-coch yng nghyfrifiad 1901.

BEDD Y TEULU JAMES YM MYNWENT HOREB


cerrig bedd


Mae bedd y teulu James ym mynwent Horeb. Bu farw Elizabeth yn 12 oed ar 31 Ion. 1913; bu farw ei mam Jane ar 16 Tach. 1931, yn 64 oed; bu farw merch arall Laura ar 17 Hyd. 1936, yn 32 oed. Ar 19 Hyd. 1939 bu farw James A. James yn 70 oed.

TRAETH Y BORTH


borth


Ar ben y rhes gefn, ar yr ochr dde, mae Johnny James (Llety-spence/Maes Meurig/Llys Meurig). Gweler y llun o briodas yng Nghwmerfyn isod.

Priodas Cwmerfyn 29 Ebrill 1903


William James, Syfydrin a Margaret Jane Morgan, New Inn, Cwmerfyn


cwmerfyn


cwmerfyn


Margaret oedd mam Hilda Mason, New Inn. John James, Maes Meurig, rhes gefn 3ydd o'r chwith. John Thomas, New Inn? Enwau eraill, os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr iawn i Sheila James am y lluniau, ac am wybodaeth werthfawr