Y TINCER 1977, 2002,2007,200814


Y TINCER 20152019


Rhestr o erthyglau 'hanesyddol' ym Mhapurau Bro Ceredigion
Mynegai i 10 rhifyn cyntaf Y Tincer

Hysbysebu: Telerau

Cylchrediad 800. Tudalen lawn £120; hanner tudalen £80; chwarter tudalen £50. Maint lan i 4cm x 6cm, £40 am ddeg rhifyn (£4 y rhifyn am 6-10 rhifyn / £6 y rhifyn am 1-5 rhifyn). Maint dros 4cm x 6 cm a lan i 6cm x 9cm, £60 am ddeg rhifyn (£6 y rhifyn am 6-10 rhifyn / £8 y rhifyn am 1-5 rhifyn). Cysyllter â'r Trysorydd).
Dyddiad cau: y dydd Gwener trannoeth y dydd Iau cyntaf o'r mis fel arfer. Cysyllter â'r Trysorydd.

Y TINCER

Mae Trefeurig yn un o bum plwyf dalgylch papur bro y Tincer, a sefydlwyd ym 1977 (cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf ym Medi 1977) ar gyfer plwyfi Genau'r-glyn, (Llandre, Dôl-y-bont); Trefeurig, (Penrhyn-coch, Pen-bont Rhydybeddau, Capel Madog, Capel Dewi); Tirymynach (Bow Street, Dolau,) a'r Borth. Yn Ionawr 1982, yn dilyn cais i fod yn rhan o'r papur, ymunodd plwyf Melindwr (pentrefi Pen-llwyn/Capel Bangor, Goginan a Chwmrheidol/Aber-ffrwd). Ceir detholiad o straeon o'r Tincer o'r cyfnod Medi 2009 - Mehefin 2012 a lluniau o'r ardal ar BBC Lleisiau lleol

YR ENW

Y Tincer

Dewiswyd yr enw gan mai dyma ardal y nofelydd Tom MacDonald (1900-1980). Fe'i ganwyd yn Llandre i rieni o dinceriaid Gwyddelig. Ar ôl bod ym Mhrifysgol Aberystwyth bu'n newyddiadurwr a golygydd papur newydd yn Lloegr, China, Awstralia ac am ddeng mlynedd ar hugain (30) yn Ne Affrica, nes iddo ddychwelyd i Gymru ym 1965.
Cyhoeddodd chwe nofel yn Saesneg - Gareth the ploughman (1939), (a gyfieithwyd i'r Gymraeg gan Nansi Griffiths fel Croesi'r bryniau (1981); The peak (1941), Gate of gold (1946), The black rabbit (1948), How soon hath time (1950), a The song of the valley (1951), pob un wedi ei lleoli yng Nghymru.

Ysgrifennodd hefyd ddwy nofel Gymraeg Y nos na fu (1974) a Gwanwyn serch (1982) a gyhoeddwyd ar ôl ei farw, a hefyd gyfrol o atgofion Y Tincer tlawd (1971) a gyfieithwyd yn The white lanes of summer (1975). Mae'r gyfrol o atgofion am ei blentyndod yng Ngorllewin Cymru yn y blynyddoedd cyn y Rhyfel Byd Cyntaf (1914-8). Mae'r enw yn awgrymu fod y Tincer yn casglu newyddion wrth fynd oddi amgylch yr ardal.

Cyhoeddir yn fisol o Fedi i Fehefin gan Bwyllor y Tincer; ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru; argreffir gan Y Lolfa, Tal-y-bont. Cylchrediad: 800. Rhifyn Medi 2008 ymlaen mewn lliw llawn.


CYFEILLION Y TINCER 2009

SWYDDOGION

Golygydd:
Ceris Gruffudd Rhos Helyg 23 Maesyrefail Penrhyn-coch ABERYSTWYTH Ceredigion SY23 3HE
(01970 828017)

Teipydd: Iona Bailey
Cysodydd: Elgan Griffiths (01970 627916)
Cadeirydd a Threfnydd Cyfeillion y Tincer: Bethan Bebb, Penpistyll, Cwmbrwyno. Goginan (880228)
Is-gadeirydd : Richard Owen
Ysgrifennydd: Anwen Pierce, 3 Brynmeillion, Bow Street, SY24 5BP (01970 828 337)
Trysorydd: Hedydd Cunningham Tyddyn-Pen-y-Gaer, Llandre (01970 820652)

Hysbysebion:Cysyllter â'r Trysorydd
Trefnydd Gwerthiant:Lila Piette, Llys Hedd, Bow Street (01970 820223)
Lluniau:Peter Henley, Doleglur, Bow Street, (01970 828 173)
Tasg y Tincer: Anwen Pierce

GOHEBYDDION LLEOL


Aber-ffrwd a Chwmrheidol Mrs Beti Daniel, Glyn Rheidol (01970 880 691)
Y Borth Grace Bailey, Pencarreg, Stryd Fawr, Y Borth (01970 871462)
Bow Street
Mrs Mair Lewis, 40 Maes Ceiro, Bow Street (01970 828 102);
Lynn Phillips, 1 Cae'r Odyn (01970 820 908);
Anwen Pierce, 3 Brynmeillion, Bow Street, SY24 5BP (01970 828 337);
Maria Owen, Swyddfa'r Post (01970 828 201)
Capel Bangor/Pen-llwyn

Capel Madog, Cefn-llwyd a Capel Dewi
Eirian Hughes, Lluest Fach (01970 880 335);
Elwyna Davies, Tyncwm (01970 880 275);
Dei Evans, Fferm Fronfraith, Comins-coch (01970 623 660)
Dôl-y-bont
Mrs Llinos Evans, Dôlwerdd (01970 871 615)
Dolau
Mrs Margaret Rees, Seintwar (01970 828 309)
Goginan
Mrs Bethan Bebb, Penpistyll, Cwmbrwyno (01970 880 228)
Llandre
Mrs Nans Morgan, Dolgwiail (01970 828487)
Penrhyn-coch
Mrs Mairwen Jones, 7 Tan-y-berth (01970 820 642)
Trefeurig
Mrs Edwina Davies, Darren Villa, Pen-bont Rhydybeddau (01970 828 296)

Y Tincer trwy'r post
Pris 10 rhifyn - £18 (£7 drwy e-bost).
Cysylltwch â'r Trefnwyr - Euros ac Edryd Evans, 33 Maes Afallen, Bow Street, Ceredigion SY25 5BL

Camera'r Tincer:
Ar gael i unrhyw un yn yr ardal sydd am ei fenthyg i dynnu llun ar gyfer y papur. Cysylltwch â: Mrs Mair Lewis, 40 Maes Ceiro, Bow Street (01970 828 102)

Mae'r Tincer ar werth yn:
Garej Rhydypennau
Garej Tŷ Mawr, Penrhyn-coch
Exchange Stores, Capel Bangor
Inc, Aberystwyth
Siop a Swyddfa Bost Penrhyn-coch
Siop Spar Bow Street
Siop Spar, Tal-y-bont
Siop Nisa, Y Borth
Siop Premier y Borth
Siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Siop y Pethe, Aberystwyth
Siop yr Hendre, Waunfawr